Ghiduri si alte publicatii

Data publicarii : 17 Feb 2015

1.    Ghiduri elaborate la nivel național

Procesul de elaborare a planurilor de management pentru ariile protejate în România

Măsuri de Management pentru siturile Natura 2000

Liliecii și managementul adăposturilor subterane

Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România: Măsuri de gospodărire

2.    Ghiduri Natura 2000

Ghid pentru stabilirea rețelei ecologice Natura 2000 în mediul marin.

Anexa 1. Definirea tipurilor de habitate marine

Anexa 2. Lista tipurilor de habitate marine existente și a speciilor din diferite State Membre

Anexa 3. Exemple de tehnici de folosire tehnicilor de management

Anexa 4.1. Exemple de bune practici

Anexa 4.2. LIFE și mediul marin

Anexa 5. Bibliografie

Finanțarea rețelei Natura 2000

Descrierea oportunităților de finanțare în perioada 2014-2020

Analiza măsurilor de management eligibile pentru finanțare, inclusiv studii de caz

Ghid de aplicare a prevederilor art. 6(4) din Directiva Habitate

Evaluarea planurilor și proiectelor cu impact asupra siturilor Natura 2000 conform art. 6 (3) și 6 (4) din Directiva Habitate

Administrarea siturilor Natura 2000: prevederile art. 6 din Directiva Habitate

Stabilirea măsurilor de conservare pentru siturile Natura 2000 | Anexa nr. 2

Ghid privind acvacultura în siturile Natura 2000

Orientări privind transportul pe căi navigabile interioare și rețeaua Natura 2000

Punerea în aplicare a Directivei Păsări și a Directivei Habitate in estuare și zone costiere

Integrarea biodiversității și a protecției naturii în dezvoltarea porturilor

Proiectele de energie eoliană și Natura 2000

Activitățile extractive neenergetice și Natura 2000

Ghid privind schimbările climatice și Natura 2000

Administrarea schimbărilor climatice în rețeaua Natura 2000

Rolul naturii in schimbările climatice (fact sheet)

Ghid privind protecția strictă a speciilor de interes comunitar

Ghid privind zonele sălbatice în siturile Natura 2000

Cormoranul mare

Concepte cheie privind aplicarea art. 7(4) din Directiva Păsări

Link între Directiva Cadru privind Strategia Marină și Directivele pe natură

Măsuri de pescuit pentru siturile Natura 2000 marine

Coexistența oameni – carnivore mari

Sprijin pentru conservarea speciilor prin programele de dezvoltare rurală

Ghid suplimentar pentru evaluarea suficientei siturilor Natura 2000 pentru speciile și habitatele marine

Cadrul de Acțiune Prioritară

3.   Planuri de management pentru specii

Plan de management Limosa limosa

Plan de management Melanitta fusca

 

Plan de management Numenius arquata

Plan de management Netta rufina

 

Plan de management Anas acuta

Plan de management Aythya marila

Plan de management Larus canus

Plan de management Pluvialis apricaria

Plan de management Vanellus vanellus

Plan de management Coturnix coturnix

Plan de management Tringa totanus

Plan de management Alytes obstetricans

Plan de management Colias myrmidone

Plan de management Spermophilus citellus

Plan de management Alauda arvensis

Plan de management Streptopelia turtur

4.    Alte ghiduri/documente

EU Zoos Directive Good Practices Document

Ocrotirea și administrarea siturilor subterane pentru lilieci.

Linii directoare pentru implementarea Convenției privind Patrimoniul Mondial

MaB: Strategia de la Sevilla

MaB: Planul de acțiune de la Madrid

WORLD HERITAGE ADVICE NOTE: ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

5.    IPBES

Global assessment on biodiversity and ecosystem services

Regional assessments on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia

Thematic assessment on land degradation and restoration

Assessment Report on Pollinators, Pollination and Food Production