Ministerul Mediului, Apelor şi Pǎdurilor prin Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor organizează concursul pentru ocuparea posturilor libere ale corpurilor de experţi certificaţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, conform prevederilor Regulamentului privind certificarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor

Data publicarii : 10 Mar 2022

Ministerul Mediului, Apelor şi Pǎdurilor prin Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor organizează concursul pentru ocuparea posturilor libere ale corpurilor de experţi certificaţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în  categoriile de importanţă A şi B, conform prevederilor Regulamentului privind certificarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, NTLH-014, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 917/2014, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

            a) 15 posturi la corpul de experţi pentru baraje, diguri şi cuvetele lacurilor de acumulare, inclusiv construcţiile şi instalaţiile-anexă aferente acestora;

            b) 9 posturi la corpul de experţi pentru baraje şi diguri care realizează depozite de deşeuri industriale;

            c) 7 posturi la corpul de experţi pentru lucrări hidrotehnice speciale.

Ȋn conformitate cu prevederile art. 9 din NTLH – 014/2014 – Pentru obţinerea avizului de expert se pot înscrie persoanele fizice, absolvenţi de învăţământ superior tehnic de specialitate, care au atestat de expert tehnic sau verificator de proiecte, eliberate de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, în domeniile de exigenţă A7 (rezistenţă şi stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice) şi B5 (siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice) şi cel puţin 10 ani de activitate în domeniul proiectării, exploatării sau execuţiei barajelor ori, după caz, a depozitelor de deşeuri industriale, respectiv al lucrărilor hidrotehnice speciale.

Ȋn baza art. 10, alin. 1 din Regulamentul privind certificarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, NTLH-014, dosarele de activitate şi calificare profesională în vederea înscrierii la concursul pentru obţinerea certificatului de expert pentru evaluarea siguranţei barajelor din categoriile de importanţă A şi B au următorul conţinut :

  • cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la Regulament;
  • copie de pe atestatul de expert tehnic şi de verificator de proiecte, eliberate de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, în domeniile de exigenţă prevăzute la art. 9 din Regulament;
  • copie de pe diploma de studii;
  • cel puţin o recomandare, semnată de reprezentanţii legali ai unor unităţi din domeniul proiectării, construirii sau exploatării barajelor sau, după caz, a depozitelor de deşeuri industriale, respectiv a lucrărilor hidrotehnice speciale, în care candidatul şi-a desfăşurat activitatea profesională, sau din partea unei/unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu, care să confirme experienţa de 10 ani a solicitantului; activitatea didactică în domeniul construcţiilor hidrotehnice se asimilează cu cea de proiectare în domeniu.
  • curriculum vitae;
  • memoriu de activitate în domeniul de avizare;
  • cazierul judiciar;
  • dovada achitării tarifului de verificare a dosarului.

Ȋn conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din NTLH – 014/2014, candidaţii care solicită obţinerea cerificatului de expert pentru evaluarea siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B trebuie să aibă cel puţin un ciclu de 5 ani de experienţă activă ca expert avizat pentru evaluarea siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, în domeniul respectiv.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până cel târziu la data de 05.04.2022, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pǎdurilor, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti; tel./fax.: 021-311.60.60, e-mail : boconsib@gmail.com.

 

Data şi modul de desfășurare a inteviului, precum și alte informații necesare vor fi comunicate candidaților care îndeplinesc condițiile de participare, prin grija Direcţiei Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor.