Raportări în temeiul legislației unionale

1. Raportări în virtutea Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în calitate de autoritate publică centrală pentru protecția mediului, are obligația de a raporta următoarele informații:

  • Raportarea integrată cu privire la acțiunile naționale de adaptare, la sprijinul financiar și tehnologic acordat țărilor în curs de dezvoltare, raportarea integrată cu privire la politicile și măsurile în domeniul gazelor cu efect de seră și cu privire la prognoze, raportarea privind Sistemele Uniunii și sistemele naționale pentru politici, măsuri și prognoze și la veniturile din licitații.

Astfel, până la 15 martie 2021 și, ulterior, la fiecare doi ani, statele membre raportează Comisiei informații privind planificarea și strategiile naționale proprii de adaptare la schimbările climatice, descriind acțiunile puse în aplicare și planificate pentru a facilita adaptarea la schimbările climatice, inclusiv informațiile specificate în partea 1 din anexa VIII și în conformitate cu cerințele de raportare convenite în cadrul UNFCCC și al Acordului de la Paris.

Până la 31 iulie 2021 și, ulterior, în fiecare an (anul X), statele membre prezintă Comisiei informații cu privire la utilizarea veniturilor generate de statul membru respectiv prin licitarea certificatelor în temeiul articolului 10 alineatul (1) și al articolului 3d alineatul (1) sau (2) din Directiva 2003/87/CE, inclusiv informațiile specificate în partea 3 din anexa VIII.

Până la 30 septembrie 2021 și, ulterior, în fiecare an (anul X), statele membre prezintă Comisiei informații cu privire la sprijinul acordat țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv informațiile specificate în partea 2 din anexa VIII și în conformitate cu cerințele de raportare relevante convenite în cadrul CCONUSC și al Acordului de la Paris. (4) Statele membre pun la dispoziția publicului rapoartele prezentate Comisiei în temeiul prezentului articol, cu excepția informațiilor specificate în partea 2 litera (b) din anexa VIII.

Până la 15 martie 2021 și, ulterior, la fiecare doi ani, statele membre prezintă Comisiei informații cu privire la:

  • propriile politici și măsuri sau grupuri de măsuri naționale, astfel cum se prevede în anexa VI;
  • propriile prognoze naționale referitoare la emisiile antropice de către surse și absorbțiile de către absorbanți de gaze cu efect de seră, defalcate pe gazele sau grupele de gaze (hidrofluorocarburi și perfluorocarburi) enumerate în anexa V partea 2. Prognozele naționale țin seama de toate politicile și măsurile adoptate la nivelul Uniunii și cuprind informațiile stabilite în anexa VII;
  • acte de punere în aplicare pentru a stabili structura, formatul și procedura de transmitere a informațiilor legate de sistemele naționale și de sistemele de la nivelul Uniunii pentru politici, măsuri și prognoze în temeiul alineatelor (1) și (2) din articolul 39 și articolul 18, adoptate de către Comisie, asistată de Comitetul privind schimbările climatice menționat la articolul 44 alineatul (1) litera (a);

Totodată, informațiile raportate în baza art. 19 alin. 1 din Regulamentul (UE) 2018/1999 sunt prezentate și pe pagina web Climate – ADAPT (Platforma realizată în baza parteneriatului dintre Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu), disponibilă aici.

Informațiile privind raportările realizate de către MMAP în baza Regulamentului 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice sunt disponibile aici.

 

2. Raportări în virtutea Regulamentului (UE) nr. 525/2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

Regulamentul (UE) nr. 525/2013 privind mecanismul de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră a fost cadrul relevant până la 1 ianuarie 2021, însă principalele sale dispoziții de raportare se aplică în continuare pentru raportarea pentru anii 2019 și 2020, care are loc în 2021 și, respectiv, 2022.