Anunt de participare pentru achizitia de servicii bancare

Data publicarii : 02 Feb 2023

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în  București, Bdul. Libertății nr.12, sector 5, tel. 021.408.96.04, intenționează să achiziționeze servicii bancare, prin  achiziție  directă,  în  conformitate  cu  prevederile  legislației  privind achizițiile publice.

Cod CPV:66172000-6 Servicii de gestionare a tranzacţiilor financiare şi servicii de case de compensare

Valoarea estimată a achiziției:

Valoarea estimată a achiziției este de 60.000 lei fără TVA, cu mențiunea că aceste servicii nu sunt purtătoare de TVA.

Sursa de finanțare: bugetul de stat

Se va încheia un contract de servicii cu valabilitate până la data de 31.12.2023 cu posibilitate de prelungire, prin act adițional, pe maximum 4 luni (01.01.2024-31.04.2024). În situația prelungirii contractului prin act adițional, valoarea estimată pentru cele 4 luni este de 22.000 lei fără TVA).

Valoarea maximă a contractului va fi valoarea estimată a achiziției urmând ca în etapa de implementare, autoritatea contractantă să plătească comisioanele în funcție de volumul   operațiunilor efectiv realizate.

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră fie pe email la adresa serviciulachizitii@mmediu.ro, fie la registratura ministerului, până la termenul limită de depunere, respectiv data de 06.02.2023, ora 14:00.

 

Oferta trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1.       Datele  de  identificare  ale  societății  (adresă,  număr  de  înmatriculare,  CUI,  cont Trezorerie), precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relația cu MMAP;

2.       Se va completa Formularul cu factori financiari regăsit la nivelul documentației;

3.       Propunerea tehnică.

4.       Declarație privind respectarea condițiilor specifice de muncăși protecție a muncii potrivit art. 51 din Legea nr.98/2016.

5.       Perioada de valabilitate a ofertei: nu mai puțin de 60 de zile.

Caiet Sarcini I Proiect Contract