APEL DESCHIS / OPEN CALL - Apel de propuneri pentru aplicații – ”Fondul pentru relații bilaterale”

Data publicarii : 16 Sep 2020

18.02.2021
RO - In perioada 15-30 octombrie 2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, in calitate de Operator de Program  pentru Granturile SEE 2014-2021, Programul „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO –Mediu) finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021   a realizat o informare a tuturor promotorilor de proiecte care au aplicat în perioada de programare 2009 – 2014 (Programele RO02, RO04 si RO07) despre oportunitățile noii perioade de programare 2014 – 2021. 

Pentru identificarea unor potențiali aplicanți / parteneri în vederea accesării fondurilor disponibile din cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO –Mediu) finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, anexăm 2 baze de date cu aplicanții și partenerii acestora din perioada de programare 2009 – 2014 si potențialii parteneri selectati din baza de date eeagrants pentru domeniile de activitate ale Programului RO-Mediu".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN - Between 15-30 October 2020, the Ministry of Environment, Waters and Forests, acting as Programme Operator for the EEA Grants 2014-2021, the "Environment, Adaptation to Climate Change and Ecosystems" Programme (RO-Environment), financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021,  informed all Project Promoters who applied in the programming period 2009-2014 (Programs RO02, RO04 and RO07) about the opportunities of the new programming period 2014-2021.

In order to identify potential applicants / partners to access the funds available under the Programme "Environment, Adaptation to Climate Change and Ecosystems" (RO-Environment) funded by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021, we are attaching 2 databases with applicants and their partners from the programming period 2009 - 2014 and the potential partners selected from the eeagrants database for the fields of activity of the RO-Environment Programme.

Baza de date parteneri SD
Baza de date parteneri SD 1


RO - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează primul apel pentru propuneri de aplicații - ”Fondul pentru Relații Bilaterale”, finanțat în cadrul Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021.

Bugetul total disponibil pentru acest apel este 50.000 de Euro.

Beneficiari eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și organizațiile neguvernamentale stabilite, ca persoane juridice, în statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) sau în statul beneficiar (România), care îndeplinește condițiile:

  • este înregistrată ca persoană juridică în România sau în unul din Statele Donatoare;
  • poate desfășura activități în domeniile de interes ale Programului RO-Mediu;
  • se încadrează în una din categoriile menționate.

Termenul limită pentru depunere a aplicațiilor: până la epuizarea fondurilor alocate. Propunerile de ințiative bilaterale vor fi evaluate în ordine cronologică, în funcție de data de înregistrare, până la epuizarea fondurilor dedicate acestui apel.

Tipuri de cheltuieli eligibile, atât pentru aplicanții din România cât și pentru cei din Statele Donatoare: costurile de deplasare acordate ca sumă forfetară. Sumele forfetare pentru deplasare includ costurile legate de transport, cazare şi diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif).

Aplicațiile se depun:

  • în limba română şi în limba engleză - pentru aplicanții din România;
  • în limba engleză – pentru aplicanții din Statele Donatoare.

Dosarul cu aplicația se depune electronic, scanat în format pdf., cu dimensiunea de maxim 10 MB, la adresa de e-mail see2014-2021@mmediu.ro  și în cc la daniela.covalinschi@mmediu.ro cu solicitarea confirmării de primire. Toate documentele ce depășesc această dimensiune se transmit folosind aplicația “wetransfer” cu subiect “aplicație de finanțare ....(numele aplicantului)”.

Data depunerii aplicației va fi considerată data confirmării de primire cu număr de înregistrare de la Operatorul de Program. Dacă aplicantul nu primește numărul de înregistrare, acesta are obligația de a contacta Operatorul de Program.

Ghidul Aplicantului - Fondul pentru Relații Bilaterale
Anexe editabile

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN - The Ministry of Environment, Waters and Forests, as the Programme Operator for the EEA Grants 2014-2021 - RO-Environment Programme, launches the first call for application proposals - “Fund for Bilateral Relations”, financed under the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014- 2021.

The total budget available for this call is 50,000 Euros.

Eligible beneficiaries: any public or private entity, commercial or non-commercial, as well as non-governmental organizations established as legal entities, either in the donor states (Norway, Iceland, Liechtenstein) or in the beneficiary state (Romania), that meets the conditions:

• it is registered as a legal entity in Romania or in one of the Donor States;
• it can carry out activities in the fields of interest of the RO-Environment Programme;
• it falls into one of the mentioned categories.

Deadline for submission of applications: until the the depletion of allocated funds. Proposals for bilateral initiatives will be evaluated in chronological order, depending on the date of registration, until depletion of the budget.

Types of eligible expenses, both for applicants from Romania as well as for those from Donor States: travel costs granted as a lump sum. Lump sums for travel include costs related to transport, accommodation and per diems (which include expenses related to meals, local transport, travel insurance, telephone calls, foreign exchange commissions, fare differences).

Applications are submitted:

• in Romanian and English - for applicants from Romania;
• in English - for applicants from Donor States.

The file with the application will be submitted electronically, scanned in pdf. format, up to 10MB size, at the e-mail address see2014-2021@mmediu.ro and in cc at daniela.covalinschi@mmediu.ro with the request for confirmation of receipt. All documents exceeding this dimension will be submitted using “wetransfer” application with the subject “funding application .... (Applicant's name)”. 

The date of submission of the application will be considered the date of confirmation of receipt with registration number from the Programme Operator. If the applicant does not receive the registration number, he has the obligation to contact the Programme Operator.

Applicant's Guide - Fund for Bilateral Relations
Annexes - editabil forms