Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă deschiderea celei de-a 7 – a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare a ariilor naturale protejate

Data publicarii : 13 Nov 2015

Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate.

Etapele procedurii de atribuire în administrare sunt următoarele:

a) afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a anunţului de lansare a sesiunii de atribuire care cuprinde lista ariilor naturale protejate ce pot fi atribuite în administrare;
b) depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afişării anunţului de lansare a sesiunii;
c) transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, către membrii Comisiei de evaluare;
d) întrunirea Comisiei de evaluare a dosarelor de candidatură;
e) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de evaluare, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;
f) depunerea contestaţiilor pentru evaluarea dosarelor;
g) întrunirea Comisiei de contestaţii în vederea analizării şi soluţionării contestaţiilor;
h) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestaţii, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestaţii;
i) întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de administrare care include şi raportul Comisiei de contestaţii şi aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile;
j) semnarea contractelor de administrare.

Dosarele pentru atribuirea în administrare se depun până la data de 15.12.2015 (data înregistrării la registratura M.M.A.P.), la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pe adresa: Direcţia Biodiversitate, B-dul Libertăţii nr. 12, Sectorul 5, Bucureşti.

La depunere, dosarele de candidatură trebuie să fie complete. Conform prevederilor legale, dosarele incomplete se resping fără a fi evaluate de către comisiile de evaluare.

Lista revizuită a ariilor naturale protejate care necesită structuri proprii de administrare, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1755/2015 este publicată mai jos.

Anexat:

  1. Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate
  2. Ordinul ministrului mediului şi schimbarilor climatice nr1755/2015  privind aprobarea listei revizuite a ariilor naturale protejate care necesită structuri proprii de administrare şi a criteriilor de evaluare în baza cărora s-a stabilit necesitatea atribuirii în administrare a siturilor Natura 2000

Contestaţiile se pot depune la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în termen de două zile lucrătoare de la data afişării pe site a rezultatelor evaluării, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) capitolul II Atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate, la numărul  de fax: 021 316 05 68 sau pe adresa de e-mail: biodiversitate@mmediu.ro.