Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunţă deschiderea celei de-a 8–a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare a ariilor naturale protejate

Data publicarii : 09 Dec 2016

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunţă deschiderea celei de-a 8–a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare a ariilor naturale protejate.

Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate.

Etapele procedurii de atribuire în administrare sunt următoarele:

  a) afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a anunţului de lansare a sesiunii de atribuire care cuprinde lista ariilor naturale protejate ce pot fi atribuite în administrare;

    b) depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afişării anunţului de lansare a sesiunii;

    c) transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, către membrii Comisiei de evaluare;

    d) întrunirea Comisiei de evaluare a dosarelor de candidatură;

    e) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de evaluare, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;

    f) depunerea contestaţiilor pentru evaluarea dosarelor;

 g) întrunirea Comisiei de contestaţii în vederea analizării şi soluţionării contestaţiilor;

    h) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestaţii, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestaţii;

    i) întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de administrare care include şi raportul Comisiei de contestaţii şi aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile;

    j) semnarea contractelor de administrare.

Dosarele pentru atribuirea în administrare se depun până la data de 09.01.2017 (data înregistrării la registratura M.M.A.P.), la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe adresa: Direcţia Biodiversitate, B-dul Libertăţii nr. 12, Sectorul 5, Bucureşti.

La depunere, dosarele de candidatură trebuie să fie complete. Conform prevederilor legale, dosarele incomplete se resping fără a fi evaluate de către comisia de evaluare.

Lista revizuită a ariilor naturale protejate care necesită structuri proprii de administrare, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2353/2016 este publicată mai jos.

1.      Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare,

2.    Ordinul ministrului mediului şi nr. 2353/2016  privind aprobarea listei revizuite a ariilor naturale protejate care necesită structuri proprii de administrare.

3.     Ordinul Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 656/2014 privind aprobarea Planului regional de acţiune pentru managementul speciilor de lilieci "Rhinolophus ferrumequinum", "Rhinolophus hipposideros", "Myotis myotis", "Myotis oxygnathus", "Myotis bechsteinii", "Barbastella barbastellus", "Miniopterus schreibersii"

4.      Hotărârea nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate

5.      Ordin Nr. 604 / 04.07.2005 pentru aprobarea clasificării peşterilor şi sectoarelor de peşteri – arii naturale protejate

6.       Hotărârea nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone

Contestaţiile se pot depune la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,  în termen de două zile lucrătoare de la data afişării pe site a rezultatelor evaluării, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) capitolul II Atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate, la numărul de fax: 021 316 02 82 sau pe adresa de e-mail: biodiversitate@mmediu.ro .