Ordonanța 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului | Directiva 904/2019 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

Data publicarii : 10 Dec 2019

 

Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr.904/2019 din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - versiunea RO | ENG

 

SWD (2018)254 final Evaluarea impactului 

SWD (2018)255 final Rezumatul Evaluării Impactului 

SEC (2018) 253 Aviz privind evaluarea impactului 

SWD (2018) 256 final Plan de implementare 

SWD (2018) 257 final Raport de sinteză - consultarea părților interesate


Intrebari și răspunsuri: Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (PDF)

Broșura de informare: Directiva nr. 904/2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - versiunea RO | ENG

Prezentare Directiva nr. 904/2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului


Studiu de sprijinire a dezvoltării actelor de punere în aplicare și a orientărilor în temeiul Directivei nr.904/2019 - Raport privind identificarea și descrierea produselor reglementate de directivă, cu excepția uneltelor de pescuit, partea C  / Raportul final privind identificarea și descrierea produselor reglementate de directivă, cu excepția uneltelor de pescuit părțile A, B și D 

Orientări, inclusiv exemple a ceea ce trebuie considerat un produs din plastic de unică folosință în sensul Directivei nr.904/2019

 

Studiu de sprijinire a dezvoltării actelor de punere în aplicare și a orientărilor în temeiul Directivei nr.904/2019 – Raport privind dezvoltarea marcajului armonizat pe anumite produse din plastic de unică folosință

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2151 de stabilire a unor norme referitoare la specificațiile armonizate privind marcarea produselor din plastic de unică folosință indicate în partea D din anexa la Directiva nr.904/2019

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2151 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de stabilire a unor norme referitoare la specificațiile armonizate privind marcarea produselor din plastic de unică folosință indicate în partea D din anexa la Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului / Rectificare la Comunicarea Comisiei – Orientările Comisiei privind produsele din plastic de unică folosință în conformitate cu Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produs / Formatul vectorizat al pictogramelor

Decizia de stabilire a formatului pentru raportarea datelor și informațiilor privind echipamentele de pescuit introduse pe piață și deșeurile provenite de la echipamentele de pescuit colectate în statele membre, și a formatului raportului privind verificarea calități în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului / Anexe la Decizia de stabilire a formatului pentru raportarea datelor și informațiilor privind echipamentele de pescuit introduse pe piață și deșeurile provenite de la echipamentele de pescuit colectate în statele membre, și a formatului raportul

 

Studiu de sprijinire a dezvoltării actelor de punere în aplicare și a orientărilor în temeiul Directivei nr.904/2019 Raport privind elaborarea unei metodologii pentru calcularea și verificarea țintei de colectare separată pentru sticlele din plastic pentru băuturi și formate pentru raportarea datelor și raportul de control al calității 

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1752 a COM de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește calcularea, verificarea și raportarea datelor referitoare la colectarea separată a deșeurilor generate de sticlele de plastic de unică folosință pentru băuturiui privind verificarea calități în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului

 

Studiu de sprijinire a dezvoltării actelor de punere în aplicare și a orientărilor în temeiul Directivei nr.904/2019 Raport privind formatele de raportare a datelor și raportul de verificare a calității privind deșeurile post-consum de produse din tutun cu filtre și filtre comercializate pentru utilizare în combinație cu produse din tutun

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2267 a COM din 17 decembrie 2021 de stabilire a formatului pentru raportarea datelor și a informațiilor privind deșeurile colectate după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun 

 

Studiu de sprijinire a dezvoltării actelor de punere în aplicare și a orientărilor în temeiul Directivei nr.904/2019 Raport privind metodologia de măsurare a reducerii consumului privind paharele de plastic de unică folosință pentru băuturi și recipiente pentru alimente și raportarea datelor și rapoartele de control al calității

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/162 a COM  din 4 februarie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește calcularea, verificarea și raportarea privind reducerea consumului de anumite produse din plastic de unică folosință și măsurile luate de statele membre pentru a obține această reducere

 

Studiu de sprijinire a dezvoltării actelor de punere în aplicare și a orientărilor în temeiul Directivei nr.904/2019 Raport privind elaborarea de orientări privind costurile de curățare a gunoiului 

Studiu de elaborare a opțiunilor de reglementare privind conținutul de plastic reciclat pentru implementarea Legii privind sticlele de plastic de unică folosință în conformitate cu Directiva nr. 904/2019 ENG.

Decizia de punere în aplicare nr. 2683/2023 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei nr.904/2019 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește calcularea, verificarea și raportarea datelor referitoare la conținutul de plastic reciclat din sticlele de plastic de unică folosință pentru băuturi RO

 


 

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1060 a Comisiei din 30 mai 2023 privind un standard armonizat pentru metodele de încercare și cerințele pentru a demonstra că capacele și capacele din plastic rămân atașate recipientelor pentru băuturi, elaborat în sprijinul Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului versiunea RO ǀ ENG

 


 

Studiu de sprijinire a implementării obligațiilor prevăzute în Directivele privind materialele plastice de unică folosință și instalațiile portuare de recepție ENG

 


REGULAMENTUL (UE) 2022/1616 AL COMISIEI din 15 septembrie 2022 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 282/2008 versiunea RO | ENG

Rectificare - REGULAMENTUL (UE) 2022/1616 AL COMISIEI din 15 septembrie 2022 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 282/2008 versiunea RO | ENG

Ordinul Ministerul Sănătății nr.1853/2023  privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/1.616 al Comisiei din 15 septembrie 2022 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 282/2008 

Decizia de punere în aplicare  (UE) 2023/1060 A COMISIEI din 30 mai 2023 privind un standard armonizat pentru metodele de încercare și cerințele pentru a demonstra că capacele și capacele din plastic rămân atașate recipientelor pentru băuturi, elaborat în sprijinul Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului versiunea RO ǀ ENG

 


Notificarea Comisiei Europeane cu privire la descrierea măsurilor de reducere a consumului produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la Directiva 904/2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului,

Notă de fundamentare la Ordonanța Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Ordonanța nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Întrebări și răspunsuri: Ordonanța nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Analiza impactului asupra mediului și economiei a produselor din plastic de unică utilizare, listate în partea A din Anexa la Ordonanța nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului – versiunea RO 2024.


Anunț

 

Operatorii economici pentru care se aplică prevederile articolului 4 din Ordonanța nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului sunt rugați să transmită electronic (format word si PDF cu semnătură) Raportul cuprinzând măsurile adoptate pentru reducerea cu 5% pentru anul 2023, 10% pentru anul 2024, 15% pentru anul 2025 şi 20% pentru anul 2026, raportat la anul 2022, a cantităților de produse listate în partea A din Anexa actului normativ menționat, în atenția  Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Deșeuri și Situri Contaminate, Compartimentul Deșeuri, la adresa: registratura@mmediu.ro.

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere că același raport se va transmite și Ministerului Economiei, în atenția Direcției Politici Industriale și Competitivitate, la adresa: politici_industriale@economie.gov.ro .


Acte normative subsecvente Ordonanței nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.185/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind anumite produse din plastic de unică folosință” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia 

Prezentare PPT, Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.185/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind anumite produse din plastic de unică folosință” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia versiunea RO ǀ

Mai multe informații privind depunerea Declarațiilor privind anumite produse din plastic de unica folosință se pot obține accesând site-ul Administrației fondului pentru Mediu la adresa: https://online.afm.ro/

Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosinţă, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET


Link-uri utile:

Comisia Europeană

Plasticul de unică folosință

Strategia EU pentru materialele plastice

Economia Circulară 

Planul de acțiune pentru economia circulară

Deșeurile și reciclarea 

Pactul verde european 

Resurse 

Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Standardizare

Plastic reciclat

Comisia pentru materiale şi obiecte din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare

 

România

Ministerul Economiei, finanțări “Economia circulară