EMAS

Sistemul comunitar de management de mediu şi audit (EMAS)

Instrument pentru Îmbunătăţirea Performanţei de Mediu şi de Afaceri

EMAS este instrumentul european de management de mediu conceput pentru a sprijini organizaţiile în îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu integrând conceptul dezvoltării durabile.

 

Regulamentul EMAS III

 • Decizia Comisiei 2013/131/UE din 4 martie 2013 de instituire a ghidului utilizatorului care stabileste etapele necesare participării la EMAS, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind participarea voluntară a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS)
 • Decizia Comisiei 2011/832/UE privind un ghid pentru înregistrarea colectivă la nivelul UE, înregistrarea organizaţiilor din ţări terţe şi înregistrarea globală în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS)
 • Decizia (UE) 2015/801 a Comisiei din 20 mai 2015 cu privire la documentul de referință privind cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanță de mediu și parametrii de excelență pentru sectorul comerțului cu amănuntul în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS)
 • Decizia (UE) 2016/611 a Comisiei din 15 aprilie 2016 privind documentul de referință referitor la cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanță de mediu și parametrii de excelență pentru sectorul turismului, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS)
 • Decizia (UE) 2017/1508 a Comisiei din 28 august 2017 privind documentul de referință referitor la cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanță de mediu și parametrii de excelență pentru sectorul producător de alimente și băuturi în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS)

Legislaţia naţională în domeniul EMAS III:

Hotărârea Guvernului nr. 57/26.01.2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei (publicată în Monitorul Oficial nr. 119/16.02.2011)

Ordinul M.M.P. nr. 1541/06.06.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS (publicat în Monitorul Oficial nr. 444/24.06.2011)

Ordinul M.M.P nr. 2086/17.08.2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit – EMAS (publicat în Monitorul Oficial nr. 633/05.09.2011)

Legături utile: ec.europa.eu | www.emas-management-de-mediu.ro

Lista organizaţiilor înregistrate EMAS – Registrul național EMAS [ actualizare octombrie 2019 ]

Lista verificatorilor de mediu acreditati [ actualizare decembrie 2021 ]

Noul Regulament EMAS III

În luna decembrie 2009 a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei, denumit Regulamentul EMAS III, care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L342 din 22.12.2009.

Organizațiile care doresc să se înregistreze EMAS, precum şi acelea care doresc să îşi reînnoiască înregistrarea EMAS, trebuie să se conformeze cu cerinţele noului Regulament EMAS III.

Principalul element de noutate al Regulamentului EMAS III este:

Obligativitatea organizaţiilor să realizeze raportarea performanţei de mediu în baza unui set de indicatori care vizează performanţa obţinută în următoarele domenii de mediu (Anexa IV din Regulamentul EMAS III):

 • eficienţă energetică;
 • eficienţa materialelor;
 • apă;
 • deșeuri;
 • biodiversitate;
 • emisii.

 

Scopul EMAS

EMAS – etalon al performanţei de mediu
La nivel global ca instrumente de referinţă pentru îmbunătăţirea performaţelor de mediu ale organizaţiilor sunt utilizate sistemele de management de mediu.

În contextul Dezvoltării Durabile, protecţia mediului a devenit parte integrantă a managementului organizaţiilor.
În contextul Consumului şi Producţiei Durabile, a Planului de acţiune pentru Politica Industrială Durabilă al UE, EMAS reprezintă un model (pentru organizații) care conduce la optimizarea proceselor de producţie, reducerea impactului asupra mediului şi utilizarea eficientă a resurselor.

Cine se poate înregistra EMAS ?

EMAS – permite participarea VOLUNTARĂ a organizaţiilor din toate sectoarele de activitate, publice sau private, care doresc să îşi îmbunătăţească continuu performanţa de mediu.

Sigla EMAS

Sigla EMAS poate fi utilizată numai de organizaţiile înregistrate EMAS, în perioada valabilităţii înregistrării lor şi este însoţită întotdeauna de numărul de înregistrare al organizaţiei.

 

Competitivitate pe piaţa europeană prin îmbunătăţirea performanţei de mediu şi de afaceri

Elementele principale ale EMAS – Performanţă – Credibilitate – Transparenţă

Abordarea credibilă şi riguroasă a îmbunătăţirii performanţei de mediu se realizează prin îndeplinirea următoarelor cerinţe ale EMAS:

 • efectuarea analizei de mediu – analiza iniţială completă a problemelor de mediu cauzate de activităţile unei organizaţii;
 • implementarea unui sistem de management de mediu operațional conform cerinţelorstandardului ISO/EN 14001:2015;
 • evaluarea sistematică, obiectivă și periodică a performanţei sistemului de management de mediu;
 • conformarea cu cerinţele legale privind protecţia mediului;
 • implicarea activă a angajaţilor din cadrul organizaţiei;
 • întocmirea declaraţiei de mediu şi validarea de către un verificator de mediu acreditat/autorizat a informaţiilor din declaraţia de mediu;
 • furnizarea de informaţii privind performanţa de mediu publicului şi altor părţi interesate, prin publicarea declaraţiei de mediu.

 

Avantajele înregistrării EMAS

Înregistrarea EMAS conduce la:

 • îmbunătăţirea imaginii şi sporirea credibilităţii publice în faţa clienţilor, partenerilor, investitorilor şi comunităţii locale;
 • crearea avantajului competiţional pe piaţa naţională şi europeană prin îmbunătățirea performanţei de mediu şi de afaceri;
 • noi oportunităţi de afaceri pe pieţele unde procesele ecologice de producţie sunt importante;
 • din punct de vedere economic, EMAS înseamnă: economii de resurse şi costuri mai mici, prin urmare, reducerea poverii financiare cauzate de strategii de management reactive, cum ar fi remediere, plata de penalităţi pentru încălcarea legislaţiei.

În plus faţă de cerinţele standardului ISO 14001, EMAS accentuează respectarea cerinţelor privind:

 • conformarea cu legislaţia privind protecţia mediului;
 • îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu;
 • comunicarea externă, prin punerea la dispoziţia publicului a declaraţiei de mediu;
 • implicarea angajaţilor.

EMAS = un sistem de management de mediu operaţional, care conduce la îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu la nivelul celor mai bune tehnici disponibile ale momentului, în paralel cu îmbunătăţirea perfomanţelor economice.

 

Acordarea înregistrării EMAS în România

Ministerul Mediului, prin Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării (tel/fax: 021-316.04.21) este organismul competent responsabil pentru înregistrarea în EMAS a organizaţiilor situate pe teritoriul României, precum şi pentru înregistrarea în EMAS a organizaţiilor situate pe teritoriul celorlalte state membre ale Uniunii Europene care solicită înregistrarea în EMAS conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament.

Procedura de înregistrare în EMAS este aprobată prin ORDINUL nr. 2086 din 17 august 2011, publicat la secţiunea legislaţie.

Organizaţiile se pot adresa, contra cost, Biroului EMAS din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (tel.: 021-207.11.01 / int. 111) pentru a solicita acordare de asistenţă şi de informaţii cu privire la cerinţele legale din domeniul protecţiei mediului, aplicabile organizaţiilor în cauză.

Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) este organismul responsabil pentru acreditarea verificatorilor de mediu şi supravegherea activităţilor desfăşurate de aceştia.

 

Facilităţi pentru IMM-uri

În cazul organizaţiilor mici, NU se percepe tarif pentru acordare de asistenţă şi de informaţii cu privire la cerinţele legale din domeniul protecţiei mediului aplicabile.